Meloidogyne minor

Meloidogyne minor is een Meloidogyne-soort die in 2000 ontdekt is op aardappel (geteeld op voormalig grasland) en in 2004 (Karssen et al.) beschreven is als nieuwe soort.
Het is een soort die in Nederland nog niet heel veel is aangetroffen. In Engeland is de soort al vaker aangetroffen in gras, op golfterreinen, vaak in combinatie met M. naasi.

Het schadebeeld van M. minor in gras is net als bij andere nematoden een slechte groei. Soms zijn er naast de slechte groei ook typische gele vlekken of zogenaamde patches te zien in het aangetaste gras. Deze gele vlekken zijn een aanwijzing dat M. minor aanwezig kan zijn.

Er is kortgeleden een PRA (Pest Risk Analyses) gemaakt, waaruit duidelijk blijkt dat er nog onvoldoende kennis aanwezig is over dit organisme. Op basis van deze PRA is een advies gedaan om voorlopig geen Q-status te geven aan dit organisme, in afwachting van nader onderzoek. De belangrijkste kennislacune is de schadelijkheid van M. minor voor landbouwgewassen.
Om dit te onderzoeken zijn in 2008 op een proefveld maïs, rogge, Italiaans raaigras, aardappel, en suikerbiet geteeld om besmettingsniveaus te creëren. In 2009 zijn op dezelfde veldjes verschillende aardappelrassen als toetsgewas geteeld. De belangrijkste resultaten tot nu toe: Aardappel blijkt een goede waardplant te zijn voor M. minor. Deze resultaten worden gebruikt om de PRA af te maken, waardoor de praktijk meer duidelijkheid krijgt over de potentiële risico"s van deze nieuwe nematode soort voor verschillende landbouwgewassen.