Compost en andere organische toevoegingen

In de literatuur wordt in het algemeen een positief effect gemeld van organische toevoegingen op bodemgezondheid, bacterie- en schimmelziekten. In Nederland heeft het onderzoek naar compost tegen nematoden al een lange geschiedenis. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van verschillende typen compost tegen Trichodoride-aaltjes en de overdracht van tabaksratelvirus (TRV) in verschillende gewassen onderzocht. Het bleek dat alle onderzochte composttypen in staat waren de migratie van de nematoden naar de waardplant sterk tot zeer sterk te remmen. De effecten in het veld waren kleiner, hoogstwaarschijnlijk omdat de periode van bescherming van de planten door de compost te kort was. Op dit moment wordt het gebruik van organische mest aangeraden als maatregel tegen Trichodoriden.

Een compostgift is onderzocht als behandeling in twee grootschalige veldproeven waarin geprobeerd is bodemweerstand tegen wortellesieaaltjes en wortelknobbelaaltjes te stimuleren. In één van de twee proeven werd gevonden dat compostgift inderdaad de bodemweerstand significant verhoogt (d.w.z. dat er minder van de aanwezige aaltjes ook daadwerkelijk de plant bereiken). Op het andere proefveld werd geen significant effect van compost gevonden, maar dit kan te wijten zijn aan het feit dat er in dit veld al een hoge bodemweerstand aanwezig was, waardoor het extra effect van compostgift niet goed te bepalen was.

Compostof andere organische toevoegingen zijn niet moeilijk in te passen in eenbestaande bedrijfsvoering. Veel telers gebruiken al compost of andere toevoegingenom het organisch stofgehalte van de grond op peil te houden, de bodemstructuurte verbeteren of als alternatieve meststof.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat compost en andere organische toevoegingen waarschijnlijk nuttig zijn als onderdeel van een maatregelenpakket ter beheersing van aaltjes. Op grond van de literatuur lijkt het onwaarschijnlijk dat compost een soortgelijke rol zal gaan vervullen als de chemische grondontsmettingsmiddelen. Hiervoor is de gerapporteerde effectiviteit te laag (voor zover het om realistische hoeveelheden compost gaat).